משתמשים רשומים? אנא הזינו פרטים מזהים:
(שכחתי את הסיסמה)
חדשים באתר? אנא הרשמו כדי שנוכל לזהות אתכם בפעמים הבאות:

 


1.     כללי

1.1. אתר i-say.co.il (להלן ה"אתר") הינו אתר אינטרנט המספק תוכן ושירותים לבדיקת חיבורים עבור משתמש המבקש להכין עצמו לבחינה הפסיכומטרית. האתר מכיל תוכן מקורי והוא נמצא בבעלות פרטית של חברת "לוגוס שירותים אקדמיים". למען הסר ספק, האתר אינו קשור בשום דרך או צורה למרכז הארצי לבחינות והערכה ואינו פועל בשמו.

1.2. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים המסופקים במסגרתו מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש הללו. תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב, טלפון סלולארי, מחשבי כף יד או כל מכשיר תקשורת אחר. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.3 גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.4 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם חלים על גברים ונשים כאחד.

 


 

2.     הגדרות

2.1. "חברה" – לוגוס שירותים אקדמיים.

2.2. "אתר" – המונח מתייחס לכל שמות המותג והאתרים הפועלים תחת הכתובת "i-say", שכולם בבעלותה הבלעדית של החברה, בהם נכלל האתר i-say.co.il.

2.3. "תוכן" - מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

2.4. "משתמש" – כל אדם ו/או גורם ו/או גוף אשר נכנס לאתר ועושה בו שימוש, אם לצריכת תוכן, אם להגשת חיבור לבדיקה ואם לכל נושא אחר, בין הוא גולש קבוע או מזדמן, ובין שהזמין שירותים או מוצרים מהחברה ו/או מהאתר ובין אם שלא.

2.5. "חיבור לבדיקה" – מידע אותו מספק המשתמש לאתר לצורך הערכה, ובכלל זאת תמונה ו/או טקסט ו/או מסמך ו/או כל תוכן נוסף שיועבר לאתר, וזאת תחת התחייבות הצהרת הקניין הרוחני שלהלן.

 


 

3.     קניין רוחני

3.1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן שיעביר לחברה, בין אם באמצעות האתר ובין אם בכל אמצעי אחר.

3.2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים ו/או בעל הזכויות לעשיית שימוש ו/או להצגת החיבור לבדיקה אותו הוא מבקש מהאתר להעריך עבורו.

3.3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בכל מידע שהוא מעביר לחברה ו/או לאתר אין משום פגיעה בצד שלישי ו/או הפרה של זכויות צד שלישי.

3.4. המשתמש מצהיר ומתחייב שאינו מעביר חיבור לבדיקה שיש בו משום הפרה כלשהי, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, זכויות יוצרים, קניין רוחני, זכויות קניין, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות.

3.5. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמידע המוצג באתר מוגן על ידי זכויות יוצרים, קניין רוחני, זכויות קניין, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות והוא מתחייב להימנע מכל פעילות שיש בו כדי לפגוע בזכויות אלה.

3.6. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק בתוכן האתר, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.

3.7. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, כגון סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

3.8. העברת מידע לחברה ו/או לאתר אשר אינו בלתי חוקי, אסור, מועתק, מאיים, מוציא דיבה, יש בו לשון הרע, מהווה תועבה או פורנוגרפיה, שהוא גזעני, או העברת כל חומר אחר שיש בו משום פגיעה בצנעת הפרט ו/או העשוי לעודד התנהגות פלילית ו/או להוות עילה לתביעה ו/או להפר בכל דרך אחרת הוראת דין – אסורה בהחלט.

3.9. המשתמש מצהיר ומתחייב כי המידע, התוכן והחיבור לבדיקה שאותו יעביר לבדיקה אינם מהווים משום פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה.

3.10.   המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת מידע או תוכן על ידו לחברה.

3.11.   המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה ו/או לאתר מידע ו/או תוכן המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר אחר שעשוי ו/או שעלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

3.12.   המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה תוך כדי שימוש בשירותי החברה ו/או האתר, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל.

3.13.   המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימוש ו/או להנאה של משתמש אחר בשירותים ו/או במידע ו/או בתוכן המוצג באתר.

 


 

4.     בעלות על תכנים

4.1. האתר אינו טוען לבעלות על חיבור לבדיקה שנשלח על ידי המשתמש. אולם, העלאת חיבור לבדיקה משמעותה שמנהלי האתר ו/או בודקי החיבורים רשאים להתייחס לתוכנו ו/או לעיצובו ו/או להעריכו ככל שהדבר יידרש על מנת לספק את השירות שלשמו הועלה החיבור, ולהחזירו למשתמש בדוק.

4.2. במידה והמשתמש אישר במקום המיועד לכך כי אין לו התנגדות כי יעשה על ידי האתר ו/או החברה שימוש ברבים בחיבור שהעלה, האתר ו/או החברה מתחייבים שלא יוצגו פרטיו האישיים המזהים של המשתמש כפי שסיפק בטופס ההצטרפות. השימוש בחיבור ייעשה למטרות הוראה ולמידה בלבד ולא ייעשה בו שימוש אחר. האתר ו/או החברה לא ישפו או יפצו או ישלמו עבור חיבור שאושר לשימוש ברבים.

4.3. האתר רשאי לסרב לבדיקת חיבור או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שיחליט ובכלל זאת במקרה שיימצא כי המשתמש הפר את תנאי שימוש האלו או שנעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או במי מטעמה. בנוסף, ומבלי לגרוע מהנ"ל, האתר רשאי למנוע מהמשתמש להעלות חיבורים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

4.4. במידה והחליט האתר לפרסם ברבים תוכן אן חיבור שמסר המשתמש - הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו, להוסיף עליו הערות, להציג הערות בודקים, לעורכו, לעבותו, לסגנן אותו וכל פעולה אחרת שנדרשת על פי שיקול דעת מנהלי האתר ו/או החברה.

4.5. האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, עיצובו, ואת היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

4.6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם. האתר יפרסם הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 


 

5.     שירותים ו/או מוצרים בתשלום

5.1. האתר מאפשר למשתמשיו לקבל שירות לבדיקה של חיבורים כהכנה לבחינה הפסיכומטרית. בעת ההרשמה לשירות המשתמש מתבקש לציין את שמו המלא, הדואר האלקטרוני, פרטים מזהים נוספים ולבחור סיסמא. הסיסמא לאתר היא סודית ונועה לשימושו הפרטי של המשתמש.

5.2. רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין) המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המתקבלות על ידי האתר והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. האתר אינו מקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי.

5.3. בביצוע עסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם האתר.

5.4. כל הפרטים שיוזנו על יד המשתמש בממשק ההרשמה כאמור, לרבות פרטי כרטיס האשראי, ייאספו ויישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (ראו פרק "אבטחת מדע"). המשתמש אינו חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא יוכל לבצע עסקה באתר.

5.5. חיוב המשתמש הוא מידי. המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דיני ישראל.

5.6. האתר רשאי שלא לאפשר למשתמש לקבל שירות, לחסום את גישתו או לבטל רישומו בכל אחד מהמקרים הבאים:

5.6.1.   בעת ההרשמה לשירות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים.

5.6.2.   המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים, כותבים או ספקים.

5.6.3.   המשתמש ניסה או הצליח לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

5.6.4.   המשתמש הפר את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר.

5.6.5.   המשתמש ביצע פעולה שעשויה ו/או שגרמה מאחרים להצטרף לשירות ו/או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;

5.6.6.   המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.

5.6.7.   כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5.6.8.   למשתמש יש חוב כספי לאתר ו/או לחברה, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרע את חובו, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלום.

 


 

6.     הזמנת וביטול שירות בדיקת חיבורים

6.1. האתר מספק שירות אקדמי לבדיקה ותרגול כתיבה של חיבור לבחינה הפסיכומטרית ("חיבור לבדיקה").

6.2. בתהליך הבדיקה על המשתמש לעבור את המסכים הבאים: קריאת ההוראות הכלליות, כתיבת חיבור בהתאם לנושא שבאתר, העלאת החיבור לאתר, תשלום והמתנה.

6.3. האתר מתחייב לבדיקת החיבור תוך 12 ימי עבודה וזאת בגלל שמדובר על בדיקה אנושית שאינה ממוחשבת או אוטומטית. יחד עם זאת, מטרת האתר היא להשיב את החיבור הבדוק בפרק הזמן הקצר ביותר.

6.4. למען הסר ספק, האתר אינו מתחייב שציון הבדיקה בתרגול יהיה זהה לציון בבחינה. מדובר על בדיקה אנושית ועל תנאי לחץ משתנים, העשויים לשנות את הצלחת המשתמש בבחינה.

6.5. באפשרות המשתמש להעלות חיבור לבדיקה באחד הפורמטים שונים בכל פעם, ובתנאים הבאים:

6.5.1.   קובץ תמונה – באחריות המשתמש להעלות קובץ קריא, תקין, בהיר בהתאם לפורמט המקובל: JPEG, GIF, JPG. על המשתמש להקפיד להעלות שתי תמונות בהתאם לסדר כתיבת החיבור לבדיקה.

6.5.2.   קובץ PDF – באחריות המשתמש להעלות קובץ אחד קריא, תקין, בהיר בהתאם לפורמט המקובל PDF.

6.5.3.   כתבן טקסט – באחריות המשתמש לכתוב או להדביק טקסט שכתב לתוך כתבן הטקסט בצורה ישרה (לוודא שהכתב אינו הפוך או משובש).

6.6. ביטול הרכישה יתאפשר בתנאים הבאים:

6.6.1.   משתמש שרכש בדיקה של חיבור בודד או חבילה מכל סוג וטרם השתמש בשירות - יזוכה בסכום הרכישה בניכוי 5% דמי טיפול.

6.6.2.   משתמש שרכש בדיקה של חיבור בודד והשירות סופק לו - לא יזוכה כלל.

6.6.3.   משתמש שרכש חבילה והשתמש חלקית בשירות יזוכה אך ורק בטווח 14 הימים הראשונים לרכישה, ובחישוב עלות החיבורים שכתב לפי מחירון של חיבור בודד בתוספת 5% דמי טיפול מעלות החבילה כולה. לדוגמא: ברכישה של 7 חיבורים וניצול 2 מהם במסגרת 14 הימים הראשונים, ביקש המשתמש – בטרם הסתיימו 14 הימים – לבטל את החבילה, יחויב עבור 2 חיבורים לפי מחירון של חיבור בודד ויזוכה בשאר הסכום בניכוי 5% דמי טיפול מעלות החבילה כולה.

6.6.4.   בדיקת חיבור לבחינה הפסיכומטרית היא מוצר עונתי: לא תתאפשר ביטול חבילה מעבר ל 14 הימים הראשונים. באחריות המשתמש לבחון את כדאיות החבילות לצרכיו בטרם יעבור לשלב התשלום.

 


 

7.     אבטחת מידע

7.1. הרכישה באתר מתבצעת בעמוד רכישה מאובטח.

7.2. האתר משתמש באמצעי אבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט.

7.3. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין המחשב בו המשתמש עושה שימוש לבין האתר ולהיפך. אשר על כן, מוסכם על המשתמש כי האתר לא יהיה אחראי לנזק שיגרם לך, אם יגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שהאתר נקט בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

7.4. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 


 

8.     סמכות שיפוטית

8.1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

8.2. מוסכם כי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לכל דבר ועניין.

 


 

9.     יצירת קשר

9.1. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות הדרכים הבאות:

9.1.1.   מילוי טופס "יצירת קשר" באתר

9.1.2.   שליחת דואר רשום לכתובת: רח' אביב 3/21 הוד השרון

9.1.3.   שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: info@i-say.co.il

 


 

תאריך עדכון אחרון: 20/06/2012