21

הכירו את שיטת הבדיקה

כאן מוצגת שיטת הבדיקה, ההנחיות לבודקים, הניקוד לממד התוכן והלשון ומשמעות הניקוד לשיפור החיבור בעתיד.

הכירו את שיטת הבדיקה

כמו בפרקים אחרים של הבחינה הפסיכומטרית, גם בפרק החיבור כדאי שתדעו איך "לפצח את הבחינה" יותר מאשר "איך לעבור אותה". משמעות הדבר, שתכירו את המדדים שלפיהם הבודקים  מעניקים ציונים לחיבוריכם. הסדנה הנוכחית מבוססת על מידע שפרסם המרכז הארצי לבחינות והערכה והוא מפרט עבור הבודקים מה הקריטריונים שלפיהם עליהם לבדוק את החיבור.

 

ראשית, על הבודקים להתייחס לממד התוכן וממד הלשון. עליהם להעריך כל ממד בלי קשר לאחר. כך, אתם עשויים לקבל ציון מקסימלי (6) לתוכן אך ציון נמוך יותר (4) ללשון. ממד התוכן נבדק על פי מספר קריטריונים: קיומו של רעיון או ציר רעיוני ברור המבוסס ורלוונטי לנושא הנתון; חוזק הקשר בין הרעיון ופיתוחו; המיקוד והלכידות של התוכן; וביטוי לחשיבה ביקורתית. ממד הלשון נמדד על פי הקריטרונים הבאים: בהירות הלשון; הלימה לכתיבה עיונית; דיוק סמנטי; תקינות הלשון; שימוש באמצעי ארגון לשוניים; גיוון תחבירי. כל הקריטריונים הללו מפולחים באתר לסדנאות השונות ואתם יכולם לקרוא ולתרגל אותם באופן חופשי.


כל ממד נמדד על ציר שבין 1 - חלש מאוד ל 6 - מעולה. על פי המרכז הארצי לבחינות והערכה, על הבודק לסווג את החיבור בהתאם לתיאור הקרוב ביותר לחיבור שקרא. במקרים רבים, אף אחד מהתיאורים לא יתאים בצורה מוחלטת לחיבור, ולכן על הבודק לבחור את התיאור הקרוב ביותר. חיבור הקצר מ 10 שורות או חיבור שהקשר שלו לנושא החיבור חלש מדי יקבל בשני המדדים ציון 0. חיבור החורג מהאורך הנדרש (25-50 שורות) - הטקסט החורג לא ייקרא ולא יילקח בחשבון בעת הבדיקה. מחיבורים קצרים מ 25 שורות יקוזז ציון בהתאם למפתח הבא:

 


כך נראה מסך הבדיקה של בודקי החיבורים במרכז הארצי לבחינות והערכה:

מסך בדיקה
הציונים לממד התוכן:


 

1 – חלש מאוד

לחיבור בציון זה אין רעיון מרכזי או ציר רעיוני ברור או שישנה זיקה מועטה של תוכן החיבור למטלה. כמו כן, בחיבור מסוג זה התוכן דל, חסרים מיקוד ולכידות הבאים לידי ביטוי בקפיצות מעניין לעניין ללא שמירה על רצף רעיוני, ישנן חזרות מיותרות ואין ביטוי לחשיבה ביקורתית שבה מתקיימת בחינה של הסוגיה מכמה נקודות מבט ולא מוצגת התמודדות עם עמדות מנוגדות.


 

2 – חלש

בחיבור בציון זה הרעיון המרכזי או הציר הרעיוני לא מבוססים ולא מפותחים או שישנה זיקה לא מספקת של תוכן החיבור אל המטלה. כמו כן, ישנו פיתוח דל של הרעיון או קשר מועט בין הרעיון לפיתוחו. בחיבור מסוג זה קיימות בעיות קשות במיקוד ובלכידות, ישנה שמירה מועטה ביותר על רצף רעיוני, קיימת חזרה מיותרת וישנו ביטוי מועט ביותר לחשיבה ביקורתית שבה מתקיימת בחינה של הסוגיה מכמה נקודות מבט או התמודדות עם עמדות מנוגדות.


 

3 – בינוני נמוך

בחיבור בציון זה ישנו רעיון מרכזי או ציר רעיוני שהביסוס והפיתוח שלו מוגבלים, או זיקה לא מלאה של תוכן החיבור אל המטלה. כמו כן, הקשר בין הרעיון לפיתוח אינו חזק דיו והוא בא לידי ביטוי בהסברים לא מספקים, טיעונים לא משכנעים או דוגמאות לא מתאימות. המיקוד והלכידות מוגבלים למדי, ישנה שמירה מועטה על רצף רעיוני וישנו ביטוי מועט למדי לחשיבה ביקורתית שבה מתקיימת בחינה של הסוגיה מכמה נקודות מבט או התמודדות עם עמדות מנוגדות.


 

4 – בינוני גבוה

בחיבור בציון זה ישנו רעיון מרכזי או ציר רעיוני מבוסס ומפותח בצורה טובה למדי. פיתוח החיבור רלוונטי לרעיון ומספק הסברים מספקים ברובם, טיעונים משכנעים למדי ודוגמאות מתאימות. התוכן בחיבור זה ממוקד ולכיד למדי והוא שומר על רצף רעיוני לאורך רוב החיבור, מספק הצגה מדויקת בדרך כלל של הקשרים בין הרעיונות שבחיבור ומביא לידי ביטוי חשיבה ביקורתית שבה מתקיימת בחינה של הסוגיה מכמה נקודות מבט או התמודדות עם עמדות מנוגדות.


 

5 – טוב

בחיבור בציון זה ישנו רעיון מרכזי או ציר רעיוני מבוסס ומפותח כהלכה. ישנו פיתוח רלוונטי ועשיר של הרעיון, ההסברים מלאים, הטיעונים משכנעים והדוגמאות מתאימות. התוכן בחיבור ממוקד ולכיד, ישנה שמירה על רצף רעיוני לאורך כל החיבור, קיימת הצגה מדויקת של קשרים בין הרעיונות שבחיבור וביטוי מרשים לחשיבה ביקורתית שבה מתקיימת בחינה של הסוגיה מכמה נקודות מבט או התמודדות עם עמדות מנוגדות.


 

6 - מעולה

בחיבור בציון זה ישנו רעיון מרכזי או ציר רעיוני מפותח ומבוסס באופן יוצא דופן. ישנו פיתוח רלוונטי, מעמיק ועשיר של הרעיון, ההסברים מלאים, הטיעונים משכנעים ומגוונים והדוגמאות מתאימות. התוכן ממוקד ולכיד ביותר תוך שמירה על רצף רעיוני לאורך כל החיבור, הצגה מדויקת וממצה של הקשרים בין הרעיונות שבחיבור וישנו ביטוי מרשים מאוד לחשיבה ביקורתית שבה מתקיימת בחינה של הסוגיה מכמה נקודות מבט או התמודדות עם עמדות מנוגדות.


 

הציונים לממד הלשון:1 – חלש מאוד

חיבור זה מתאפיין בלשון עילגת ודלה במיוחד. הניסוח אינו הולם כלל כתיבה עיונית, ישנן דוגמאות רבות לשימוש סמנטי לקוי במילים, שגיאות רבות בדקדוק ותחביר, שימוש במבנים תחביריים בסיסיים ביותר והיעדר אמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב, כגון מילות קישור, משפטי מעבר וחלוקה לפסקאות, או שימוש לקוי באמצעים כאלה.


 

2 – חלש

חיבור זה מתאפיין בלשון דלה שאינה בהירה. הניסוח ברובו אינו הולם כתיבה עיונית, ישנן דוגמאות לא מעטות לשימוש סמנטי לקוי במילים, דוגמאות לא מעטות לשגיאות דקדוק או תחביר, שימוש במבנים תחביריים לא מורכבים ולא מגוונים, ודוגמאות מעטות ביותר לשימוש באמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב כגון מילות קישור, משפטי מעבר וחלוקה לפסקאות, או שימוש לקוי ברובו באמצעים כאלה.


 

3 – בינוני נמוך

בחיבור זה הלשון אינה בהירה דיה. במקומות לא מעטים הניסוח לא מדויק במילים, יש דוגמאות מעטות לשגיאות דקדוק או תחביר, בדרך כלל נעשה שימוש במבנים תחביריים לא מורכבים ולא מגוונים וקיימות דוגמאות מעטות לשימוש באמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב כגון מילות קישור, משפטי מעבר וחלוקה לפסקאות, או דוגמאות מעטות לשימוש לקוי באמצעים כאלה.


 

4 – בינוני גבוה

בחיבור זה הלשון בהירה למדי. ניסוח החיבור הולם ברובו כתיבה עיונית, נעשה שימוש סמנטי מדויק ברוב המילים, קיימות דוגמאות בודדות בלבד לשגיאות דקדוק או תחביר, ישנן דוגמאות ספורות לשימוש הולם במבנים תחביריים מורכבים למדי וקיימות דוגמאות לא מעטות לאמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב כגון מילות קישור, משפטי מעבר וחלוקה לפסקאות.


 

5 – טוב

בחיבור זה הלשון בהירה הקולחת. ניסוח החיבור הוא בצורה עניינית ההולמת כתיבה עיונית, נעשה שימוש סמנטי מדויק במילים, הדקדוק והתחביר תקינים, יש דוגמאות רבות לשימוש הולם במבנים תחביריים מורכבים וקיימות דוגמאות רבות לשימוש באמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב כגון מילות קישור, משפטי מעבר וחלוקה לפסקאות.


 

6 - מעולה

בחיבור זה הלשון בהירה, קולחת ועשירה. ניסוח החיבור ענייני בצורה ההולמת כתיבה עיונית, נעשה שימוש סמנטי מדויק במילים, הדקדוק והתחביר תקינים, ישנו שימוש נרחב במבנים תחביריים מורכבים ומגוונים התורמים למשמעות הכתוב ונעשה שימוש נרחב ומגוון באמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב כגון מילות קישור, משפטי מעבר וחלוקה לפסקאות.